English

שמות קדושים

שמות הקדושים המובאים ברשימה השמות דלהלן, הובאו במקורם כפי שנכתבו ונחקקו, כך שעם מותם נקראו ונודעו בשמותיהם המקוריים המובאים כאן.

במידה ויוחלט תוך שיתוף פעולה אתכם הצופים אפשר יהיה לשנות את השמות לעברית שימושית.

כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006