English

שורשים

דברי ברכה מהפדרציה העולמית של יהדות פולין
הפדרציה העולמית של יהודי פולין / ההנהלה הראשית 
ברכת ראש עיריית הרובישוב
ראש העיר הרובישוב - הרובישוב 6.8.1997 
דברי הכומר מגר אנדז'יי פוזון
קפיטן חיל המצב בהרובישוב 
דבריה של פטרישיה הופמן ברנשטיין
נכדתו של אפרים זלמן הופמן, מיוסטון, טקסס 
דברי קז'ימייז' גבליק
כומר הקהילה 
יזכור
הוקרא ע"י חיים נבון 
שנת היובל למדינת ישראל
מ. הורביץ 
שלב הקמת אנדרטת האבנים האבודות
ש. עמרי 
סבא שלום
נואית עמרי 
ביקור המשלחת במחנה ההשמדה באושוויץ
רשמים ותובנות 
כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006