English

פנקס חברת נר קדושה

עמי עליי

כי נר מצווה ותורה אור

יה"ר שיזכה לחזות באור פני מלך חיים בהדלקת נרות

המנורה בנויה אפריון בב"ה

במש"ק בשלח, שנת את"ן הברכה

זה השער ל"ד צדיקים יבואו בו


אלה התקנות אשר קבלו עליהם החבורה מנר תמיד.

א. אם הגבאים יבחרו אחד מן החבורה להתאסף המעות עבור הנר תמיד, צריכים לילך, בכי טוב, ללא עוררין.

ב. בכל עת הקציב לעשות הנר, צריכים כל החבורה לבוא לביתו אשר שם עושים הנר.

ג. אם נעדר ח"ו אחד מהחבורה, צריכים בלילה שהולכים עם הנר לבית הכנסת לעשות את הנעדר אל מלא רחמים ולאמור קדיש בעבור נשמתו אחד קפיטל תהלים ולהזכיר אותו בשם טוב.

ד. אם ח"ו אחד מהחבורה יפול בחליו על ערש דווי, צריכים להודיע על הגבאים והגבאים מחייבים להודיע לחבורה שילכו לבקר את החולה.

כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006