English

מפעולות האגודה הציונית

"אגודת ציון" המתקיימת בעירנו זה יותר משנה, מונה לה עכשיו שבעים חבר. על יד האגודה מתקיימת ביבליותקה עברית, שיש לה ששים קוראים וביבליותקה ציונית מיוחדת. באחרונה מורגש מחסור בחוברות לתעמולה. פעמיים בשבוע עורכת האגודה הרצאות: בשבת על עניינים ציוניים וביום הרביעי על ענייני מדע שונים. מזמן לזמן עורכת האגודה נשפים ספרותיים לטובת הקופה הלאומית. מראשית שנת 1917 עד עתה אספו לקופה הלאומית 592 כתר.

("הצפירה", מיום 10 ביוני 1918)

כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006