English

על העגונה מרת פרל מהרובישוב

העגונה מרת פרל, אלמנת צבי הירש, בר' יצחק ז"ל, שהתגורר עם אשתו בהרובישוב. בא ממדינת אשכנז ונשא משם אישה ומת, ולא הניח אחריו זרע, וכתבו כתב ליבמה שבמדינת אשכנז, שהיא זקוקה לו ושאלה ממנו שיחליץ לה.

והנה נודע שהיו לו להר' צבי בר' יצחק שני אחים מן האב, ולא יותר ושניהם מתו.

כל הזכויות שמורות לקרן קדושי הרוביישוב © 2006